Zaštita prava intelektualnog vlasništva

  • Pretraživanje i registracija žigova, patenata i industrijskog dizajna
  • Praćenje važenja registriranih žigova, patenata i industrijskog dizajna te produživanje njihova važenja
  • Registracija autorskih prava
  • Mjere protiv krivotvorenja
  • Ostvarivanje prava intelektualnog vlasništva
  • Sudski sporovi
  • Prava vezana uz intelektualno vlasništvo