Pravo društava i trgovačko pravo

 • Savjetodavne usluge u vezi s osnivanjem trgovačkih društava i drugih pravnih osoba (ustanova) u skladu s poslovnim potrebama stranaka, priprema svih s time povezanih dokumenata (statuti, društveni ugovori i dr.)
 • Zastupanje u postupcima upisa u sudske registre pred nadležnim trgovačkim sudovima i druge registre
 • Priprema i savjetovanje o organizaciji glavnih skupština društava i savjeti o pravima članova i drugih organa društva
 • Savjetovanje i priprema dokumenata potrebnih za statusne promjene trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
 • Priprema organizacijskih dokumenata, kao što su pravilnici o organizaciji, poslovnici o radu uprave, o radu nadzornog odbora i sl.
 • Strukturiranje pripajanja i spajanja
 • Provođenje pravnog due diligencea
 • Provjera pravne i regulatorne usklađenosti
 • Pripremanje ponudbene dokumentacije
 • Otkup poduzeća od strane menadžmenta
 • Pripremanje obveznih ponuda za preuzimanje
 • Post-privatizacijsko pravno usklađivanje